एक पाऊल पुढे २०२३

एक आवश्यक सेवा म्हणून डॉ. हेडगेवार फिरते रुग्णालयाच्या माध्यमातून आणखी एक पाऊल,

हृदय तपासणी साठी ECG मशीन

आता फिरत्या रुग्णालयावर देखील आणीबाणीच्या स्थितीत योग्य सल्ला रुग्णाला देणे सुलभ होईल.

Leave a Reply